Regulamin mdesign Monika Wilczyńska.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym mdesign Monika Wilczyńska prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny meble.mdesign-nd.pl i Sprzedającym jest firma mdesign Monika Wilczyńska, 39-460 Nowa Dęba, ul. i. Krasickiego 8 Nip: 867-200-37-24.
 2. mdesign Monika Wilczyńska to sklep internetowy dostępny na witrynie www.meble.mdesign-nd.pl gdzie można kupić artykuły potrzebne do wyposażenia i urządzenia wnętrz. meble.mdesign-nd.pl dokłada wszelkich starań, aby na każdym etapie zakupy były proste i nie sprawiały żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy: meble@mdesign-nd.pl.
 3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:

– pod adresem e-mail: meble@mdesign-nd.pl

– pod numerem telefonu: 501 955 828,

 1. Kupującym w sklepie internetowym meble.mdesign-nd.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 2. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 2 Wymagania techniczne
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 2.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji

usługi znajdują się w polityce prywatności.

 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.meble.mdesign-nd.pl z wykorzystaniem Konta Klienta lub dostępne są również zakupy Gości niewymagające posiadania konta. 
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego

adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną..

 1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel meble.mdesign-nd.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 2. Właściciel meble.mdesign-nd.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

– cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

– działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

– otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

– uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

– Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

– Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

– podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę  www.meble.mdesign-nd.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.
 • 4 Przedmiot transakcji
 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu

www.meble.mdesign-nd.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako „dostępny”. www.meble.mdesign-nd.pl  dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 1. Właściciel serwisu www.meble.mdesign-nd.pl  ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu www.meble.mdesign-nd.pl  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 • 5 Cena
 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).
 • 6 Zamówienia
 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.meble.mdesign-nd.pl, telefonicznie lub w siedzibie firmy: ul. I. Krasickiego 8, 39-460 Nowa Dęba w godzinach zawartych na stronie.

W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,

–  Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

–  Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

–  Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

–  Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu

wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta,

–  W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

 1. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon fiskalny).
 2. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia firmę mdesign Monika Wilczyńska również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 7. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

–  w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,

–  w przypadku płatności przelewem – numer konta,

 1. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 2. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie lub poprzez e-mail w celu negocjacji terminu dostawy.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel www.meble.mdesign-nd.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
 4. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od firmy mdesign Monika Wilczyńska  jego realizacji.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

 

 • 7 Formy płatności
 1. Zapłata przed wysyłką.

–  Wpłata na konto sklepu www.meble.mdesign-nd.pl  przed wysyłką. W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu www.meble.mdesign-nd.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

–  Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer)

W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisów www.paypal.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link na do strony www.paypal.pl, lub www.paypal.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

Przebieg transakcji.

 1. Po połączeniu z serwerem sklepu www.meble.mdesign-nd.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem PayPal, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu www.meble.mdesign-nd.pl 

Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

 1. Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem PayPal. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.paypal.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu www.meble.mdesign-nd.pl  jak i dla strony trzeciej.
 2. Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania, następnie wręcza  towar klientowi. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

 1. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”. Dostępność innych form płatności, w tym sprzedaży ratalnej jest zależna od danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 • 8 Dostawa i transport
 1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

–  Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany

od momentu wpłynięcia środków na konto.

– Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień

wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki

ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

– Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas

wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.

 1. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) lub w przypadku dostawy transportem firmowym , ustalana jest indywidualnie z klientem i w całości pokrywana jest przez Kupującego.

– Firm kurierskich – standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg .

 1. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu www.meble.mdesign-nd.pl 
 2. W chwili odbioru przesyłki [ w przypadku przesyłki pobraniowej, po wręczeniu kurierowi należności za  dostarczony towar ] Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. W przypadku jeżeli nie mam możliwości sprawdzenia przesyłki bezpośrednio w  obecności kuriera, kupujący ma obowiązek zgłosić ewentualne uszkodzenie w  ten sam dzień , do oddziału doręczającego  firmy kurierskiej w celu spisania protokołu szkodowego oraz kontakt ze sprzedającym.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do sklepu www.meble.mdesign-nd.pl  na e-mail meble@mdesign-nd.pl w formie skanu lub wersji papierowej pocztą polską.
 • 10 Gwarancje i reklamacje
 1. Każdy towar zakupiony w sklepie www.meble.mdesign-nd.pl jest fabrycznie nowy [nie dotyczy towarów wyprzedażowych opisanych w aukcji ] i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia towaru oraz producenta
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

–  Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również na stronie internetowej www.meble.mdesign-nd.pl 

– złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).

Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej a na adres sklepu www.meble.mdesign-nd.pl 

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep www.meble.mdesign-nd.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep www.meble.mdesign-nd.pl albo sklep www.meble.mdesign-nd.pl  nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Po tym okresie sklep ustala z kupującym  termin wymiany produktu.

Jeżeli w ciągu 14 dni sklep www.meble.mdesign-nd.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep  www.meble.mdesign-nd.pl 

 • 11 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

–  wiadomością e-mail, na adres meble@mdesign-nd.pl 

– w formie pisemnej, na adres mdesign Monika Wilczyńska, ul. I. Krasickiego 8, 39-460 Nowa Dęba.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

–  dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

– bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

–  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać zwrócone zwykłą przesyłką kurierską

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. Nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

–  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

–  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

mdesign Monika Wilczyńska

 1. I. Krasickiego 8

39-460 Nowa Dęba

 1. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, lub kontakt mailowy na adres: meble@mdesign-nd.pl  – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
 • 13 Bezpieczeństwo
 1. Witryna www.meble.mdesign-nd.pl  współpracuje z platformami płatniczymi PayPal (www.paypal.pl), które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.
 2. Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny www.meble.mdesign-nd.pl  nie ma dostępu do danych transakcji.
 3. System płatności oferowany przez PayPal nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi www.meble.mdesign-nd.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.paypal.pl.
 4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL, a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
 2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego www.meble.mdesign-nd.pl  są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość stron internetowych sklepu www.meble.mdesign-nd.pl  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Firma mdesign Monika Wilczyńska informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach www.meble.mdesign-nd.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 5. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność www.meble.mdesign-nd.pl  i zakazuje się: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, powielana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie przez osoby trzecie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny ww.meble.mdesign-nd.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 7. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.